Học phí trường Dewey Schools

Trang chủ • Học phí trường Dewey Schools

Học phí trường Dewey Tây Hồ Tây

Biểu phí chương trình tích hợp Discover 2023 - 2024
Chương trình tích hợp Discover từ trường đối tác Mount Vernon School, Hoa Kỳ & được giảng dạy song ngữ bằng Tiếng Anh & Tiếng Việt. Mục tiêu đào tạo Học sinh thi đỗ và theo học thành công các trường Cao đẳng; Đại học trong nước và quốc tế
 • Dành cho học sinh Lớp 1 – Lớp 12
 • Tỷ lệ ngôn ngữ giảng dạy: 45% Tiếng Anh và 55% Tiếng Việt.

Đặc điểm nổi bật của chương trình tích hợp Discover:

 • Các môn học tích hợp chọn chương trình của đối tác MVS làm trục chính trong việc tổ chức nội dung và phương pháp dạy học và được giảng dạy chủ yếu bằng ngôn ngữ Tiếng Anh với thời lượng lên đến 18 tiết/tuần.
 • Chương trình học thúc đẩy các hoạt động đa văn hóa, thảo luận về các vấn đề toàn cầu, giao lưu quốc tế và một nền giáo dục quốc tế nhằm đảm bảo nhận thức về các vấn đề mà xã hội phải đối mặt trong thế kỷ 21

Để nhận chi tiết học phí trường Dewey Tây Hồ Tây chương trình tích hợp Discover, phụ huynh vui lòng đăng ký theo thông tin bên dưới.

Học phí trường Dewey Tây Hồ Tây

Biểu phí chương trình Quốc tế Adventure 2023 - 2024

Chương trình được chuyển giao và tích hợp với trường đối tác Mount Vernon School, Hoa Kỳ & được giảng dạy bằng Tiếng Anh. Mục tiêu đào tạo: Học sinh thi đỗ và theo học thành công tại các trường Cao đẳng; Đại học quốc tế trong và ngoài nước. Học sinh tốt nghiệp THPT được cấp song bằng tú tài Việt Nam – Hoa Kỳ

 • Dành cho học sinh Lớp 6 – Lớp 10
 • Tỷ lệ ngôn ngữ giảng dạy: 60% – 85% Tiếng Anh và 40% – 15% Tiếng Việt tùy từng cấp học.

Đặc điểm nổi bật của chương trình Quốc tế Adventure

 • Chương trình được thiết kế với 25 – 33 tiết/tuần học bằng ngôn ngữ Tiếng Anh để trang bị cho các em học sinh khả năng tiếng Anh ở đa dạng các lĩnh vực: ngôn ngữ, văn học, sáng tác, khoa học, sáng chế, kỹ thuật và nghệ thuật.
 • Trong 4 năm học cuối cấp học sinh cần hoàn thành 24 tín chỉ môn học trong đó có 19 tín chỉ môn học Quốc tế (bao gồm các môn học của AP và MVS), 3 tín chỉ tự chọn và 2 tín chỉ ngoại ngữ (Tiếng Nhật) để đáp ứng yêu cầu tốt nghiệp và nhận bằng Tú tài của Hoa Kỳ.

Để nhận chi tiết học phí trường Dewey Tây Hồ Tây chương trình Quốc tế Adventure, phụ huynh vui lòng đăng ký theo thông tin bên dưới.

Học phí trường Dewey Tây Hồ Tây

Biểu phí chương trình Quốc tế Journey 2023 - 2024
Chương trình được chuyển giao nguyên bản từ trường đối tác Mount Vernon School, Hoa Kỳ, được thiết kế dành cho học sinh nước ngoài tại Việt Nam & học sinh Việt Nam có nhu cầu học chương trình quốc tế. Mục tiêu đào tạo: Học sinh thi đỗ và theo học thành công các trường Đại học Quốc tế Top đầu trong và ngoài nước. Học sinh tốt nghiệp THPT được cấp bằng tú tài Mỹ.
 • Dành cho học sinh Lớp 1 – Lớp 5
 • Tỷ lệ ngôn ngữ giảng dạy: 85% Tiếng Anh và 15% Tiếng Việt hoặc Ngôn ngữ khác Hàn Quốc/Nhật Bản/Tây Ban Nha

Đặc điểm nổi bật của chương trình Quốc tế Journey:

 • Chương trình các môn học bằng Tiếng Anh 100% sử dụng chương trình Mỹ.
 • Học sinh Việt Nam được yêu cầu học bổ sung Chương trình Việt Nam học được Hội đồng Khoa học và Sư phạm TDS thiết kế với tỉ lệ 15%.
 • Học sinh Quốc tế được theo học chương trình Tiếng Việt do Hội đồng Khoa học và Sư Phạm TDS thiết kế cho Học sinh nói tiếng Việt là ngôn ngữ thứ hai.

Để nhận chi tiết học phí trường Dewey Tây Hồ Tây chương trình Quốc tế Journey, phụ huynh vui lòng đăng ký theo thông tin bên dưới.

Học phí trường Dewey Cầu Giấy

Biểu phí chương trình tích hợp Explore 2023 - 2024
Chương trình học đáp ứng theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục & Đào tạo và kết hợp các tiêu chuẩn quốc tế & được giảng dạy song ngữ bằng Tiếng Anh & Tiếng Việt. Mục tiêu đào tạo Học sinh thi đỗ và theo học thành công các trường Cao đẳng; Đại học trong nước và quốc tế
 •  Tỷ lệ ngôn ngữ giảng dạy: 35% Tiếng Anh; 65% Tiếng Việt

Đặc điểm nổi bật của chương trình tích hợp Explore:

 • Chương trình gồm các môn học tích hợp (TDS & Mount Vernon School) và các môn học không tích hợp (theo chương trình MOET và được phát triển thêm bởi Hội đồng Khoa học và Sư phạm TDS).
 • Chương trình các môn học tích hợp đề cao sự truy vấn, tác động và đổi mới sáng tạo trong giáo dục, cùng với mục tiêu và tầm nhìn là tập trung tạo ra tác động toàn cầu được đối tác Hoa Kỳ chuyển giao và giảng dạy bằng tiếng Anh và tiếng Việt.
 • Chương trình Tiếng Anh, Nhân văn và Khoa học được giảng dạy 14 tiết/tuần bởi giáo viên Việt Nam và giáo viên nước ngoài với tỷ lệ 57%-43%.

Để nhận chi tiết học phí trường Dewey Cầu Giấy chương trình tích hợp Explore, phụ huynh vui lòng đăng ký theo thông tin bên dưới.

Học phí trường Dewey Ocean Park

Biểu phí chương trình tích hợp Explore 2023 - 2024
Chương trình học đáp ứng theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục & Đào tạo và kết hợp các tiêu chuẩn quốc tế & được giảng dạy song ngữ bằng Tiếng Anh & Tiếng Việt. Mục tiêu đào tạo Học sinh thi đỗ và theo học thành công các trường Cao đẳng; Đại học trong nước và quốc tế
 • Tỷ lệ ngôn ngữ giảng dạy: 35% Tiếng Anh & 65% Tiếng Việt

Đặc điểm nổi bật của chương trình tích hợp Discover:

 • Chương trình gồm các môn học tích hợp (TDS & Mount Vernon School) và các môn học không
  tích hợp (theo chương trình MOET và được phát triển thêm bởi Hội đồng Khoa học
  và Sư phạm TDS).
 • Chương trình các môn học tích hợp đề cao sự truy vấn, tác động và đổi mới sáng tạo
  trong giáo dục, cùng với mục tiêu và tầm nhìn là tập trung tạo ra tác động toàn cầu
  được đối tác Hoa Kỳ chuyển giao và giảng dạy bằng tiếng Anh và tiếng Việt.
 • Chương trình Tiếng Anh, Nhân văn và Khoa học được giảng dạy 14 tiết/tuần bởi giáo
  viên Việt Nam và giáo viên nước ngoài với tỷ lệ 57%-43%.

Để nhận chi tiết học phí trường Dewey Ocean Park chương trình tích hợp Explore, phụ huynh vui lòng đăng ký theo thông tin bên dưới.

Học phí trường Dewey Ocean Park

Biểu phí chương trình tích hợp Discover 2023 - 2024
Chương trình tích hợp từ trường đối tác Mount Vernon School, Hoa Kỳ & được giảng dạy song ngữ bằng Tiếng Anh & Tiếng Việt. Mục tiêu đào tạo Học sinh thi đỗ và theo học thành công các trường Cao đẳng; Đại học trong nước và quốc tế
 • Tỷ lệ ngôn ngữ giảng dạy: 45% Tiếng Anh và 55% Tiếng Việt

Đặc điểm nổi bật của chương trình tích hợp Discover:

 • Các môn học tích hợp chọn chương trình của đối tác MVS làm trục chính trong việc tổ chức nội dung và phương pháp dạy học và được giảng dạy chủ yếu bằng ngôn ngữ Tiếng Anh với thời lượng lên đến 18 tiết/tuần.
 • Chương trình học thúc đẩy các hoạt động đa văn hóa, thảo luận về các vấn đề toàn cầu, giao lưu quốc tế và một nền giáo dục quốc tế nhằm đảm bảo nhận thức về các vấn đề mà xã hội phải đối mặt trong thế kỷ 21.

Để nhận chi tiết học phí trường Dewey Ocean Park chương trình tích hợp Discover, phụ huynh vui lòng đăng ký theo thông tin bên dưới.

Học phí trường Dewey Hải Phòng

Biểu phí chương trình tích hợp Discover 2023 - 2024
Chương trình tích hợp từ trường đối tác Mount Vernon School, Hoa Kỳ & được giảng dạy song ngữ bằng Tiếng Anh & Tiếng Việt. Mục tiêu đào tạo Học sinh thi đỗ và theo học thành công các trường Cao đẳng; Đại học trong nước và quốc tế
 • Dành cho học sinh Lớp 1 – Lớp 12
 • Tỷ lệ ngôn ngữ giảng dạy: 45% Tiếng Anh và 55% Tiếng Việt.

Đặc điểm nổi bật của chương trình tích hợp Discover:

 • Các môn học tích hợp chọn chương trình của đối tác MVS làm trục chính trong việc tổ chức nội dung và phương pháp dạy học và được giảng dạy chủ yếu bằng ngôn ngữ Tiếng Anh với thời lượng lên đến 18 tiết/tuần.
 • Chương trình học thúc đẩy các hoạt động đa văn hóa, thảo luận về các vấn đề toàn cầu, giao lưu quốc tế và một nền giáo dục quốc tế nhằm đảm bảo nhận thức về các vấn đề mà xã hội phải đối mặt trong thế kỷ 21

Để nhận chi tiết học phí trường Dewey Hải Phòng chương trình tích hợp Discover, phụ huynh vui lòng đăng ký theo thông tin bên dưới.

Học phí trường Dewey Hải Phòng

Biểu phí chương trình Quốc tế Adventure 2023 - 2024
Chương trình được chuyển giao và tích hợp với trường đối tác Mount Vernon School, Hoa Kỳ & được giảng dạy bằng Tiếng Anh. Mục tiêu đào tạo: Học sinh thi đỗ và theo học thành công tại các trường Cao đẳng; Đại học quốc tế trong và ngoài nước. Học sinh tốt nghiệp THPT được cấp song bằng tú tài Việt Nam – Hoa Kỳ
 • Dành cho học sinh Lớp 6 – Lớp 10
 • Tỷ lệ ngôn ngữ giảng dạy: 60% – 85% Tiếng Anh và 40% – 15% Tiếng Việt tùy từng cấp học.

Đặc điểm nổi bật của chương trình tích hợp Discover:

 • Các môn học tích hợp chọn chương trình của đối tác MVS làm trục chính trong việc tổ chức nội dung và phương pháp dạy học và được giảng dạy chủ yếu bằng ngôn ngữ Tiếng Anh với thời lượng lên đến 18 tiết/tuần.
 • Chương trình học thúc đẩy các hoạt động đa văn hóa, thảo luận về các vấn đề toàn cầu, giao lưu quốc tế và một nền giáo dục quốc tế nhằm đảm bảo nhận thức về các vấn đề mà xã hội phải đối mặt trong thế kỷ 21

Để nhận chi tiết học phí trường Dewey Hải Phòng chương trình tích hợp Discover, phụ huynh vui lòng đăng ký theo thông tin bên dưới.

Đăng ký nhận biểu phí

Chính sách tài chính, chương trình ưu đãi và học phí trường Dewey Schools 2023 – 2024

lienhe
circle-green
rectangle-3
triangle-2

Chính sách ưu đãi

Ba mẹ cần The Dewey Schools tư vấn thêm?

Đội ngũ The Dewey Schools sẽ giải đáp nhanh chóng tất cả thắc mắc của ba mẹ