Cô Nguyễn Thị Thanh Hải

Hệ Song ngữ - Dewey Tây Hồ Tây, Hà Nội, Hệ Nâng cao - Dewey Cầu Giấy, Hà Nội