Chuyên gia tư vấn Mô hình quản trị trường học

Tiến sĩ David A. Wells (EdD-Tiến sỹ giáo dục) là Nhà đồng sáng lập, Chuyên gia tư vấn điều hành của Tập đoàn Tư vấn trường học Global.
Ông là Chuyên gia tư vấn được CIS phê duyệt và ủy quyền cung cấp dịch vụ hoạch định chiến lược và đào tạo khả năng lãnh đạo cho các trường thành viên của CIS. Ngoài ra, Tiến sĩ Wells là Cựu Tư vấn điều hành và Phó Chủ tịch của PAIDEIA, Inc. Trong 5 năm gần đây, Tiến sĩ Wells đã tư vấn cho 60 trường học và tổ chức tại 27 quốc gia.
Năm 2019, Tiến sĩ Wells bắt đầu tư vấn cho The Dewey Schools về định hướng phát triển Hội đồng trường học. Một trong những trách nhiệm chính của ông với Dewey là dẫn dắt và tư vấn quản trị hệ thống trường học dựa trên các thông lệ quốc tế hiệu quả nhất nhưng vẫn phù hợp với bối cảnh của Việt Nam nói chung và The Dewey Schools nói riêng.