Cô Lê Minh Anh


Cô Robinson Caitlin Jennifer


Cô Nguyễn Thị Thanh Hải

Dewey Tây Hồ Tây, Hà Nội, Dewey Cầu Giấy, Hà Nội

Cô Lô Thúy Hương

Dewey Tây Hồ Tây, Hà Nội, Dewey Cầu Giấy, Hà Nội

Cô Amy Rachelle Krauth

Dewey Tây Hồ Tây, Hà Nội

Cô Vũ Thị Hiền